extra_info

Weerbaarheidstraining als nazorg en preventie

'weerbaarheidstraining naar aanleiding van een zedenzaak of grensoverschrijdend gedrag'

Doel van de training
De aanleiding voor scholen om door middel van een weerbaarheidstraining aandacht aan nazorg en preventie van seksuele intimidatie en seksueel misbruik te besteden, kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld door een zedenzaak in de wijk of buurt, seksuele intimidatie op school of seksueel grensoverschrijdend gedrag van leerlingen onderling. Onderstaande training is op maat, omdat aanleiding, signatuur van de school, leerlingensamenstelling en de ervaring van leerkrachten met dit thema erg kunnen verschillen.

Doelen van de training kunnen zijn:

  • nazorg aan de betreffende groepen na de gebeurtenissen
  • signaleren van leerlingen die meer hulp nodig hebben
  • preventie van seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • normaliseren van het gedrag van leerlingen

Inhoud van de training
De training wordt gegeven aan alle kinderen uit de betreffende groepen. Afhankelijk van wat de aanleiding is om het project te starten, wordt daar in het begin of juist later, in de lessenserie op ingegaan. De lessen sluiten nauw aan bij de beleving, leeftijd en achtergrond van de leerlingen. In de lessen wordt aandacht besteed aan lichaamsbesef en aanraken. Kinderen leren herkennen wanneer ze het prettig vinden om aangeraakt te worden en wanneer niet. We bespreken en oefenen hoe ze in alledaagse situaties hun gevoel op een duidelijke manier kunnen laten zien. Vervolgens komt aan de orde wat een kind kan doen als hij of zij door een ander, kind of volwassene, op een onprettige manier en met een seksuele intentie wordt aangeraakt. Zowel seksuele intimidatie en seksueel misbruik door bekenden als onbekenden komen aan de orde. Hulp kunnen en durven vragen is hierbij een belangrijk onderdeel. Er kan aandacht besteed worden aan grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen onderling en aan wanneer bloot en aanraken gewoon is. Leerlingen leren hun grenzen aan te geven en de grenzen van anderen te respecteren.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: kringgesprekken, verhalen, drama, schrijf- en tekenopdrachten, spelvormen en video. Ook kunnen er zelfverdedigingsoefeningen worden gedaan.

De lessen aan kleuters zijn heel anders van opzet dan de lessen aan leerlingen van bijvoorbeeld groep 8. In de kleuterlessen zal op speelse wijze de basis van lichaamsbesef en aanraken aan de orde komen, alsook ongewenste aanrakingen. In de hogere groepen wordt steeds specifieker aandacht besteed aan intimidatie, misbruik en, zonodig, grensoverschrijdend gedrag. De te behandelen situaties worden complexer. Maar ook in de hoogste groepen zullen de lessen, door hun opbouw en afwisselende vorm, speels en overzichtelijk blijven.

Trainingsopzet
Een weerbaarheidstraining als nazorg en preventie wordt meestal gegeven in samenwerking met, of in opdracht van, andere instellingen zoals: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de GGD, Bureau Jeugdzorg(BJZ) en/of politie. Na een uitgebreide intake, waarbij de verschillende betrokken instanties, de schoolleiding en betrokken groepsleerkrachten aanwezig zijn, wordt er voor de leerlingen een programma op maat gemaakt. Het schoolteam wordt door middel van teambijeenkomsten betrokken bij het project. Ook ouders worden intensief bij het geheel betrokken. Er wordt een ouderavond gegeven waarin ruime aandacht is voor de vragen en de beleving van de ouders omtrent de aanleiding van het project. Er wordt informatie gegeven over waar de ouders hulp en/of advies kunnen krijgen. Als grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen de aanleiding van de training is, wordt in de ouderavond informatie gegeven over gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe je als ouder je kind daarin kunt begeleiden. Het programma aan de kinderen wordt altijd uitgebreid toegelicht.

Een aangepaste training kan ook in het regulier-, speciaal- en zmlk- voorgezet onderwijs worden gegeven.

N.a.v. deze training kan er een Train-de-Trainer gegeven worden aan de leerkrachten, zodat ze in staat zijn om in volgende jaren lessen te geven die bijdragen aan preventie van seksuele intimidatie/misbruik.

Voor meer informatie of advies kunt u contact met ons opnemen.