individuele_begeleiding

Individuele begeleiding aan kinderen/jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking.

Meer dan welke groep dan ook zijn mensen met een verstandelijke beperking gebaat bij een training waarin het ervaren en doen centraal staat. Door bewegingsoefeningen, spel, rollenspel en creatieve werkvormen komen die thema’s aan de orde die voor de deelnemer van belang zijn. Door het doen van fysieke oefeningen en spelvormen vergroten we het lichaamsbesef waardoor de deelnemer zichzelf en de eigen gevoelens beter leert kennen. Kwaliteiten, sterke kanten en vaardigheden die al beheerst worden zullen benadrukt en uitgebouwd worden. Daardoor kan met meer zelfvertrouwen ook nieuw en ander gedrag uitgeprobeerd en geoefend worden, waarbij er veel aandacht is voor houding, uitstraling en lichaamstaal.
Ik werk veel met visueel materiaal, zoals platen, dvd-fragmenten en picto’s als dat past bij de deelnemer. De thuis-, school- of werkomgeving wordt nauw betrokken bij de training.
Meestal krijgt de deelnemer een werkboekje mee. Per bijeenkomst kan er een opdracht gedaan worden met iemand uit de woon-, school-  of werkomgeving. De omgeving is zo op de hoogte van wat de deelnemer doet en leert in de training én er kan in de thuis-, school- of werkomgeving geoefend worden met het geleerde. Juist de transfer naar het dagelijks leven is van groot belang om het geleerde te laten beklijven.


Thema’s:
In de training kan het accent liggen op:

 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Nee kunnen en durven zeggen
 • Het opkomen voor jezelf
 • Het aan kunnen geven van de eigen wensen en behoeftes
 • Het herkennen van de eigen grenzen en daarvoor op kunnen komen
 • De grenzen van anderen kunnen herkennen en die respecteren
 • Beter kunnen reageren op plaag- en pestgedag
 • Hulp kunnen en durven vragen
 • Verminderen van de kwetsbaarheid ten opzichte van seksuele intimidatie/misbruik
 • Preventie van grensoverschrijdend gedrag
 • Groepsdruk kunnen weerstaan
 • Aan kunnen geven van de eigen wensen
 • Vergroten van een positief zelfbeeld
 • Vrienden maken en vriendschap onderhouden
 • Omgaan met verliefdheid, verkering, aanraken en seksualiteit

 

Door de training/begeleiding gaat de deelnemer positiever naar zichzelf kijken, wordt steviger en krijgt meer zelfvertrouwen.

Praktische informatie.
Voor de training start is er een kennismakingsgesprek met de deelnemer en zijn/haar contactpersoon. Meestal een ouder/begeleider of hulpverlener.
In het kennismakingsgesprek wordt er gekeken naar de achtergrond en vraag van de deelnemer en naar wat hij/zij én ouders/hulpverlener graag willen bereiken met de training. Er wordt uitleg gegeven over hoe een training eruit kan zien en gekeken of dat past bij de deelnemer en de vraag.
Daarna maken we afspraken voor een aantal bijeenkomsten. Na 4 keer kijken we, samen met de contactpersoon, terug op de afgelopen bijeenkomsten. We bespreken hoe de training tot dan toe verloopt en óf en hoe we verder gaan. Meestal beslaat een individueel traject 8 á 10 bijeenkomsten. Soms is 4 tot 6 keer voldoende en soms spreken we een vervolgtraject af na 10 keer.
Het gevolgde traject wordt afgesloten met een eindgesprek.

Stellen
Naast individuele training wordt er ook training aan stellen gegeven, bijvoorbeeld rond aanraken en het aangeven van je eigen wensen en het respecteren van die van de ander. Voor jongeren met verkering kan dit een ondersteuning zijn bij de seksuele ontwikkeling. De partners krijgen meer zicht op wat ze wel en niet (of nog niet) willen op het terrein van aanraken en seksualiteit. Ze leren hun wensen en grenzen duidelijk aan te geven en elkaar te respecteren bij de verschillen daarin.

Individuele begeleiding/training wordt gegeven in Groningen.
In overleg kan de training ook in de woonplaats, woonvorm, school of werkplek van de deelnemer plaatsvinden.

De kosten van de training worden soms vergoed door de werkgever of betaald vanuit de AWBZ/PGB of ‘rugzakje’.